مرکز ایده پیشگامان
سامانه اینترانت شهری یزد
بازار کار آنلاین پیشگامان
باشگاه مشتریان پیشگامان

 تفاهم‌نامه همکاری مشترک پیاده‌سازی شهر الکترونیک
مراسم تفاهم نامه راه اندازی بورس ایده
تفاهم‌نامه همکاری مشترک پیاده‌سازی شهر الکترونیک